..

Language Assistance - Vietnamese

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số Oklahoma Heart Hospital 405-608-3200, Oklahoma Heart Hospital South 405-628-6000, OHH Physicians 405-608-3800.