..

Language Assistance - Hmong

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau Oklahoma Heart Hospital 405-608-3200, Oklahoma Heart Hospital South 405-628-6000, OHH Physicians 405-608-3800.