..

Language Assistance - Burmese

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ Oklahoma Heart Hospital 405-608-3200, Oklahoma Heart Hospital South 405-628-6000, OHH Physicians 405-608-3800 သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။